Licitatii

PV afisare vanzare imobiliara.1. 2021

publicatie vanzare imobiliara R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI – COMUNA IBĂNEȘTI
Cod poştal – 737013 – Telefon: 0235/709426, fax: 0235/709426, E–mail : primaria_ibanesti_vs@yahoo.com

Nr.185. Din 15.01.2020

ANUNȚ DE LICITAȚIE-VĂNZARE

1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
– PRIMĂRIA COMUNEI IBĂNEŞTI. JUDETUL VASLUI,identificată prin CUI: 16146798,Tel/fax: 0235709426, mail: 0784216254 cu sediul în localitatea Ibănești. Com.Ibănești Jud.Vaslui.
2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică:

– Se scoate la vănzare terenul aparținănd domeniului privat la UAT Ibănești, înscris în C.F. nr.70652 a Comunei IBĂNEȘTI,amplasat în T. 18 P 554 în suprafaţă totală de 213 mp.
Vânzarea se face conform art. 363 din OUG. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr.36/29.11.2019.

3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: se poate obţine de la Primăria comunei Ibănești, județul Vaslui
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul secretariat din comuna Ibănești, județul Vaslui.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 200 lei, se poate achita cu numerar la casieria Primăriei Ibănești, județul Vaslui.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 03.02.2020, ora 12°°
4.Informaţii privind ofertele:conform caietului de sarcini.
4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 07.02.2020, ora 12°°
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria comunei Ibănești din comuna Ibănești, județul Vaslui
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar.
5. Data şi locul la care se va desfaşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 12.02.2020, ora 14°°, Primăria comunei Ibănești.
6. Denumire, adresă, nr.telefon ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute:
Tribunalul Vaslui, Str. Stefan cel Mare nr. 54 cod 730171 mail: mirela.pavel@just.ro , tr-vaslui@just.ro Telefon/fax Registratură 0235 311582 Prim grefier 0235 312432.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate: 15.01.2020

Reprezentant legal- Primar
Ec.Pletea Benone