Hotărări Consiliu Local anul 2022:

HCL 1 din 21.01.2022 Privind aprobarea taxei speciale de salubrizare

HCL 2 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieți pe anul 2022

HCL 3 din 21.01.2022 Privind aprobarea revocarii anexei 1.3 la HCL 72.2021 privind taxele și impozitele locale pentru anul 2022.

HCL 4 din 21.01.2022 Privind aprobarea modificării anexei 1.3 privind taxele și impozitele locale pentru anul 2022.

HCL 5 din 21.01.2022 Privind aprobarea acordării unui sprijin financiar din bugetul local al Comunei Ibănești, pentru Biserica cu hramul Sfântul Nicolae din Parohia Ibănești

HCL 6 din 31.03.2022 Privind modificarea modificarea organigramei și a statului de funcții din aparatul de specialitate al Primarului comunei Ibănești.

HCL 7 din 31.03.2022 Privind privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Ibănești în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice

HCL 8 din 31.03.2022 privind organizarea Comisiei Comunitare Consultative la nivelul comunei Ibănești și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei Comunitare Consultative

HCL 9 din 31.03.2022 Privind modificarea și completarea programului anual a activităților publice pentru anul 2022

HCL 10 din 31.03.2022 privind desemnarea a două persoane din cadrul Consiliului local Ibănești pentru concursul de directori școala

HCL 11 din 31.03.2022 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in Adunarea Generala a ADI

HCL 12 din 20.04.2022 privind alegerea președintelui de ședință

HCL 13 din 20.04.2022 Privind constituirea parteneriatului pentru proiectul… Retele GAZ

HCL 14 din 20.04.2022 PENTRU APROBAREA CERERII DE FINANȚARE, A DEVIZULUI GENERAL ȘI A INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

HCL 15 din 23.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul“Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul Judetului Vaslui” în cadrul apelului de proiecte PNRR2022C10 I.1 I.1.2 și

HCL 16 din 30.06.2022 privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezlipire a unui imobil – teren înscris în C.F. nr. 70768, situat în loc. Ibănești. Com.Ibănești, Jud.Vaslui , proprietatea

HCL 17 din 30.06.2022 privind aprobarea constituirii dreptului de acces pe proprietatea a Unitatii Administrativ Teritoriala comuna Ibănești,judetul Vaslui,pentru RCS&RDS

HCL 18 din 30.06.2022 Privind rectificare bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Ibănești, pentru anul 2022.

HCL 19 din 30.06.2022 privind emiterea acordului de principiu pentru transferul imobilului înscris în CF. 70768 al UAT Ibănești

HCL20 din 17.08.2022 pentru participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și aprobarea Devizului General al obiectivului de investiții

HCL 21 din 17.08.2022 privind închiderea exercițiului bugetar aferent trimestrului I și -II- al anului bugetar 2022.

HCL 22 din 17.08.2022 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului domnului consilier Vezeteu Cosmin

HCL 23 din 17.08.2022 privind insusirea Raportului de activitate la Registrul agricol pe semestrul –I- anul 2022.

HCL 24 din 17.08.2022 privind vânzarea unui teren în suprafață de 1000 mp(loc Mînzați) proprietate privată a UAT

HCL 25 din 17.08.2022 aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ibănești, Jud. Vaslui.

HCL 26 din 30.09.2022 privind alegerea președintelui de ședinta

HCL 27 din 30.09.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ibănești, Jud. Vaslui

HCL 28 din 30.09.2022 Privind înscrierea utilajelor TRACTOR FARMTRAC în inventar

HCL 29 din 30.09.2022 privind aprobarea depunerii proiectului “ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT SI INTEGRAT IN CADRUL JUDETULUI VASLUI” în cadrul Planului National de Redresare și Reziliență al României

HCL 30 din 31.10.2022 privind aprobarea programului de pregătire, deszăpezire şi combatere a poleiului în perioada 01 noiembrie 2022 – 31 martie 2023

HCL 31 din 31.10.2022 aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ibănești, Jud. Vaslui.

HCL 32 din 11.11.2022 privind modificarea art 4 din HCL nr. 29 din 30.09.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT SI INTEGRAT IN CADRUL JUDETULUI VASLUI

HCL 33 din 14.12.2022 aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ibănești, Jud. Vaslui.

HCL 34 din 14.12.2022 privind alocarea unor sume din bugetul local în vederea achiziționarii de cadouri pentru copii și elevii din unitatea de învământ de pe raza comunei Ibănești

HCL 35 din 14.12.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții dc 84

HCL 36 din 14.12.2022 aprobarea diminuării terenului înscris în cartea funciară cu nr. 70437 , teren aflat în proprietatea UAT Comuna Ibănești.